Σύμβαση 48.779,54 ευρώ για ασφάλειες οχημάτων

Ο Δήμος Καλλιθέας προέβη στην υπογραφή σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ», οδός Λ. Συγγρού 103-105–Αθήνα, (ΑΦΜ 094003849), που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τους κ.ΗΡΑΚΛΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) και κα.ΧΑΤΖΗΠΑΡΕ ΑΜΑΛΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας», προϋπολογισθείσης αξίας 80.000,00 ευρώ, με ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως αναθέτουσα αρχή Αναθέτει στο β ́ συμβαλλόμενο, την «Ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας» για δώδεκα μήνες (12) σε δύο όμως ασφαλιστικές περιόδους, εξάμηνης (6) διάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων, στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, και στην κατατεθείσα οικονομική προσφορά-συμπληρωμένο τιμολόγιο προσφοράς, αντί του συνολικού ποσού των 48.779,54 ευρώ (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.). Ολόκληρη η σύμβαση εδώ.

1Shares