Κατασκευή έργου 335.163,73 ευρώ

Ο Δήμος Ζωγράφου αναθέτει στην Κ/ΞΙΑ ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.την εκτέλεση του έργου:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2017 » Α.Μ. 3/2017 με τους παρακάτω όρους :

1.Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και εν γένει την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2.Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:α). Τους όρους και τα περιεχόμενα της ∆ιακήρυξης δημοπρασίας του υπόψη έργου. β).Τα λοιπά τεύχη δημοπρασίας του έργου και την μελέτη του έργου.γ). Τις οδηγίες επίβλεψης.δ). Την οικονομική προσφορά της Αναδόχου κ/ξιας με ποσοστό έκπτωσης 71,83% (εβδομήνταένα και ογδόντα τρία τοις εκατό). Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,ανέρχεται στο ποσό των 335.163,73€ (Τριακόσια τριάντα πέντε και Εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά με Φ.Π.Α. Ολόκληρη η σύμβαση εδώ.

1Shares