Κάντο όπως η DIONIC!

Το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων ταλαιπωρεί τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών (κι όχι μόνο), τα τελευταία χρόνια, καθώς τα τρία μνημόνια οδήγησαν σε σημαντική μείωση του εισοδήματος και της κατανάλωσης. Οι πωλήσεις δανείων από τις τράπεζες σε ξένα funds, μπορεί να προσφέρει άμεση ρευστότητα στα ταμεία των τραπεζών, όμως αυτές γίνονται σε τιμές υποδεέστερης της ονομαστικής τους αξίας.

Τα stress test στα οποία θα υποβληθούν οι ελληνικές τράπεζες από τον επόμενο μήνα, ίσως οδηγήσουν σε νέες ανάγκες κεφαλαίων γι αυτές, με τα νέα κεφάλαια να πληρώνει στο τέλος ο Έλληνας φορολογούμενος. Οι ρυθμίσεις (κούρεμα) δανείων οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά χρονικά διαστήματα σε εταιρείες (με γνωστότερες αυτές στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας), μπορούν να αποτελέσουν σωτήριες γι αυτές, αρκεί όμως να γίνονται με δίκαιο και ορθό τρόπο.

Χθες μια ακόμη ρύθμιση δανείου ελληνικής τράπεζας προς εταιρεία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή της EFG Eurobank προς την ελληνική εισηγμένη DIONIC, κυρίως λόγω της πώλησης του 50% που κατέχει η δεύτερη στην γνωστή εμπορική ιστοσελίδα skroutz.gr. Παρά όμως τους ευνοϊκούς προς αυτήν όρους, οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς το τελικό αποτέλεσμα της εν λόγω ρύθμισης, σε συνδυασμό με την δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Προτού όμως δούμε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης μεταξύ εταιρείας και τράπεζας, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2017, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο υποχώρησε κατά 17,54%, στα 23,5 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να παρουσιάζουν μείωση 75%, στις 419 χιλ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια συνεχίζουν να παραμένουν αρνητικά, στα 10,02 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό δανεισμό του ομίλου να ανέρχεται στα 62,12 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση: «η εταιρεία στις 30/6/2017 υπέγραψε συμφωνία θέσης βασικών όρων ρύθμισης δανεισμού με την Τράπεζα EFG στην οποία περιλαμβάνεται η διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου με αποτέλεσμα η οφειλή της Εταιρείας στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των 4 εκατ. Ευρώ από 30 περίπου εκατ. ευρώ.
Σημαντική προϋπόθεση είναι μέχρι 31/12/2017 η Εταιρεία να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση μέρους του ενεργητικού που είναι προσημειωμένο υπέρ της Τράπεζας συνολικού ύψους 4,55 εκατ. Ευρώ για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού.
Επίσης προβλέπεται η διαγραφή ποσού 15,7 εκατ. Ευρώ με την διαλυτική αίρεση ότι το σχετικό τμήμα του δανείου που διεγράφη θα αναβιώσει αυτόματα αν:

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αύξηση μεγαλύτερη του 20% στο EBITDA της ΝΤΙΟΝΙΚ (βάσει των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται στην επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας από την Deloitte) στις επόμενες χρήσεις, το επιπλέον ποσό (κατά το ήμισυ) θα περιέρχεται στην Τράπεζα και θα εξοφλεί μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο θα αναβιώνει τότε.
2. Αν στο μέλλον πωληθούν ενεχυριασμένες υπέρ της Τράπεζας μετοχές, το τίμημα που αναλογεί στις μετοχές αυτές, θα περιέρχεται στην Τράπεζα και θα αποσβένει:
– Κατά το ήμισυ, το μέρος του ρυθμισμένου καταλοίπου των καταγγελμένων δανειακών συμβάσεων που έχει ρυθμιστεί με Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ποσού € 4.000 χιλ. και
– Κατά το έτερο ήμισυ, μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο θα αναβιώνει τότε.

3. Αν στο μέλλον η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ:
προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή/και
προβεί στην λήψη οιασδήποτε μορφής νέου δανεισμού εκτός της περίπτωσης ρύθμισης αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της από τν ίδια τράπεζα που λαμβάνει το δάνειο, ή/ και
αποκτήσει έκτακτα έσοδα
Με σκοπό την χρήση των ανωτέρω κεφαλαίων για την αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού (κατά την ημερομηνία ρύθμισης των οφειλών με την Τράπεζα), η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα ποσό ίσο με το 51,35% του συνολικού συγκεντρωθέντος ποσού – ήτοι την pro rata συμμετοχή της Τράπεζας στον συνολικό δανεισμό τους εταιρείας την 31/12/2016 βάσει του σεναρίου ρευστοποίησης του ενεργητικού της εταιρίας από την Deloitte.
Το εν λόγω ποσό θα καταβάλλεται στην Τράπεζα και θα αποσβένει μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο θα αναβιώνει τότε.
Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η ανωτέρω συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2017 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας».

Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το βασικό ερώτημα, το εάν οι προϋποθέσεις 1-3 είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν (κυρίως η προϋπόθεση 1 και 2), σύμφωνα με την διαλυτική αίρεση για το ποσό των 15,7 εκατ., καθώς αυτό προφανώς και δεν συμφέρει την εταιρεία, αλλά και διότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, όπως είδαμε τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, ενώ η έννοια επόμενες χρήσεις παραμένει λίγο αόριστη, χωρίς να θέτει κάποιο χρονικό διάστημα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, «τα άκρως αρνητικά δεδομένα και συνθήκες της εγχώριας ιδίως αγοράς και ιδίως του τραπεζικού συστήματος που υφίστανται μέχρι σήμερα (συνέπειες οι οποίες συναρτώνται με σημαντικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στις τραπεζικές συναλλαγές), εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάσει κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως σε ένα βαθμό την ρευστότητα του Ομίλου».

Ακόμη μεγαλύτερους προβληματισμούς προκαλούν οι παρατηρήσεις της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας! Σύμφωνα λοιπόν με τις παρατηρήσεις:«εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η συνημμένη ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Εταιρείας και του Ομίλου έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους αν και υπάρχουν οικονομικές ενδείξεις που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση αυτήν την αρχή. Οι σημαντικότερες ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, ροών και δεικτών, αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και αδυναμίας στην εξόφληση υποχρεώσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 6, η Διοίκηση του Ομίλου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Βασική παράμετρος στους σχεδιασμούς της Διοίκησης είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία κατά ένα σημαντικό τμήμα έχει επιτευχθεί. Επομένως η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας και του Ομίλου εξαρτάται πλέον από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του συνόλου του δανεισμού της και την τήρηση των σχετικών δεσμευσεών της. Όπως αναλυτικότερα περιγράφονται σε σχετικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει δανειακές υποχρεώσεις που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης-ρύθμισης με τις πιστώτριες τράπεζες ποσού € 41,4 εκ. (βλέπε σχετικά σημείωση 8.14) και λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανείων) ποσού € 2,74 εκ. (βλέπε σχετικά σημείωση 8.24). Επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

Στην περίπτωση όπου η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σταματήσει σε κάποιο από τα επόμενα τρίμηνα, ποιος θα αναλάβει να αποπληρώσει το υπόλοιπο του δανείου, όπως αυτό ορίστηκε με την διαλυτική αίρεση;

Τέλος, τα εμπράγματα βάρη του Ομίλου είναι τα εξής:

Α) Επί του ακινήτου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στη θέση Πάτημα ή Τσούμπα έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης, προς εξασφάλιση των ομολογιούχων δανειστών της από 25-6-2008 συμβάσεως υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα όρων εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες Μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών» και της από 1-12-2011 συμβάσεως τροποποιήσεως αυτής, για το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000), πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ των ομολογιούχων δανειστών εκπροσωπούμενων από την Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε..
Β) Επί του ακινήτου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στον Δήμο Αχαρνών και επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 του Δήμου Αχαρνών Αττικής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης για το ποσό των €8.500.000 υπέρ της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για απαιτήσεις της που απορρέουν εκ της υπ’ αριθμ. 386/5-10-1998 σύμβασης παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και της υπ΄ αριθμ. 1299/4-6-2009 έγγραφης σύμβαση δανείου, πλέον τόκων και εξόδων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περίπτωση όπου η εταιρεία καταφέρει μετά την αναδιάρθρωση των δανείων της να ανακάμψει, τότε μπορεί να αποπληρώσει και το ποσό των 15,7 εκατ. ευρώ που προκύπτει από την σύμβαση με την τράπεζα, σε αντίθετη περίπτωση όμως την ζημιά από την διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου, θα κλιθεί να την υποστεί η τράπεζα η οποία με την σειρά της ίσως επιβαρύνει για ακόμη μία φορά τον Έλληνα φορολογούμενο.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

24Shares