Σύμβαση 23 χιλ. ευρώ με τον κ. Αλέξανδρο Δ. Ιατρού

Ο Δήμος Καλλιθέας προέβη την 29-11-2017 στην υπογραφή σύμβασης με τον κ. Αλέξανδρο Δ. Ιατρού, για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου Καλλιθέας για την έκδοση αδείας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και στην κατατεθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου, συνολικής αξίας 23.485,60 ευρώ (18.940,00 + 4.545,60 Φ.Π.Α.24%). Περισσότερα εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •