24 χιλ. ευρώ στην εταιρεία CRELI Α.Ε

Ο Δήμος Καλλιθέας προέβη την 30-11-2017, στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία CRELI Α.Ε, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καπαρέλη Α. Δημήτριο, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αντί του ποσού των 19.608,00 ευρώ (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.) ήτοι αντί των 24.313,92 ευρώ (συμπ/νου νομίμου Φ.Π.Α.), με τιμές
όπως προκύπτουν από τη συνημμένη οικονομοτεχνική προσφορά της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας και σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης της Τεχνικής Δ/νσης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Περισσότερα εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •