Στην “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ” ο διαγωνισμός ποσού 25 χιλ. ευρώ

Ο Δήμαρχος Ρόδου ανακύρηξε μειοδότη για το έργο «για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣ∆ΙΤ για την ένταξη σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων του ∆ήμου Ρόδου
στα έργα που εκτελούνται με Σ∆ΙΤ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ημάρχου», την εταιρεία “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ”. Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •