130 χιλ. ευρώ θα λάβει ο Δήμος Σερρών για ‘Πράσινες θέσεις εργασίας’

Εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE – BULGARIA (ΕΛΛΑ∆Α– ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 2014-2020, για τη  χρηματοδότηση της πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας
στη διαχείριση βιοαποβλήτων» και ακρωνύμιο «Green Crew» με επικεφαλής εταίρο το ∆ήμο Σερρών. Ο συνολικός
προτεινόμενος προϋπολογισμός της πράξης ανερχόταν στο ποσό των 644.000,00€ και το ποσό που αφορούσε το
∆ήμο Σερρών ήταν 158.638,20 €. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •