4 εκατ. ευρώ για ηλεκτρολογικό υλικό στην Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., -ΚΑΥΚΑΣ -ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ -ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε

Ολοκληρώθηκε ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την περίοδο 2016-2017 στον Δήμο της Αθήνας, σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του Δ.Σ του Δήμου.

Υιοθετεί πλήρως και στο σύνολό της την από 16.11.2017 Γνωμοδότηση -Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο
των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016–2017), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων,
προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι:
Α.
Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Β. ΚΑΥΚΑΣ
Α.Ε., ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ–ΣΕΣΙΛΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.,
ως σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Β.
Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Ηλεκτρολογικού υλικού ”, για δύο έτη (2016-2017) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων ως εξής:
1.
Για τις ομάδες 1, 2, 3, 8, 11 και 14, στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 094251730–Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στο 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02 Παιανία, με συνολική τιμή προσφοράς τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (481.268,44 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι
πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (596.772,87 €) υμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
2.
Για την ομάδα 4, στην επιχείρηση ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ–ΣΕΣΙΛΙΑ, με Α.Φ.Μ. 047209880–Δ.Ο.Υ. Γ ́ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα επί της οδού Φλέμιγκ 16-18, Τ.Κ. 18539 Πειραιάς, με συνολική τιμή προσφοράς εκατόν εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ (173.200,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (214.768,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
3.
Για τις ομάδες 5, 6, 7, 9, 10, 16, 20 και 22, στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 099858750–Δ.Ο.Υ Ε ́ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος 111, Τ.Κ. 187 55 Κερατσίνι,
με συνολική τιμή προσφοράς ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτά (1.258.520,40€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (1.560.565,30 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
4.
Για τις ομάδες 12 και 13, στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ–ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 094296605
–Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και έδρα επί της οδού Ναπ. Ζέρβα 20, Τ.Κ. 546 4 0 Θεσσαλονίκη, με συνολική τιμή προσφοράς τριακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (306.800,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ (380.432,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Γ.
Τη ματαίωση της επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ομάδες 15, 17, 18, 19 και 21, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.420,00 € άνευ Φ.Π.Α., για τις οποίες δεν προέκυψε κατακύρωση κατά τη διενέργεια της παρούσας διαγωνιστικής δια δικασίας, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 337581 / 16-11-17 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •