Ασφαλτοτάπητας στα Κοιμητήρια

Ασφαλτοτάπητας στα Κοιμητήρια
Διευκρινίζεται ότι: Από το Τμήμα Οδοποιίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου συντάχτηκε η υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 193.548,46 € για εργασίες και 46.541,63 € για Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 240.000,00 € (στρογγυλ. σε ακέραια ευρώ βάσει της Εγκ.36/13-12-2001). Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στις εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής κεντρικών οδών και επί μέρους διαδρόμων στο Α΄ και Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου Πατρεων. Η συνολική επιφάνεια των οδών είναι 11.000 τμ περίπου. Το έργο ανήκει στην κατηγορία «Οδοποιία». Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών μαζί με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017 το ποσό των 100.000,00€ με ΚΑ: 307323.00006 και με αριθμό πρότασης ανάληψης υποχρέωσης Β918/2017. Η ψήφιση της πίστωσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 359/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο. Με την υπ’ αριθ. 710/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’
αριθ. 19/2017 μελέτη του έργου και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 128588/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου νομιμοποιήθηκε

  •  
  •  
  •  
  •  
  •