2 εκατ. ευρώ για συντήρηση δρόμου και σύνδεση με Γερμανία

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Συντήρηση – Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο Δήμος Κέρκυρας με το με Α.Π.  12678/15.03.2017 αίτημά του ζήτησε την έγκριση χρηματοδότησης

της πράξης «Συντήρηση-αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας»

προϋπολογισμού 2.000.000,00 € .

Το αίτημα του Δήμου Κέρκυρας έγινε αποδεκτό και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το  Α.Π.ΟΙΚ

78155/32348/15.09.2017 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο Κέρκυρας την ένταξη του έργου στην

ΣΑΕΠ0222 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Κ.Ε.

2017ΕΠ02200001.

Η Πράξης θα υλοποιηθεί με τα εξής πέντε (5) υποέργα :

Yποέργο 1 : Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Κερκυραίων,Φαιάκων, Π/Υ 900.000,00 €,

Υποέργο 2 : Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Aγ.Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων,

Κασσωπαίων, Π/Υ 325.000,00 €

5 Υποέργο 3 : Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Παρελίων, Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών,

Π/Υ 325.000,00 €

Υποέργο 4 : Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων, Π/Υ

300.000,00 €,

Υποέργο 5 : Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Διαποντίων Νήσων, Π/Υ 150.000,00 €,

Παρακαλούμε να εισαχθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,

H αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Συντήρηση-αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου

Κέρκυρας» προϋπολογισμού 2.000.00,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα

υλοποιηθεί μα τα κάτωθι πέντε (5) υποέργα :

Yποέργο 1: Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Κερκυραίων,Φαιάκων, Π/Υ 900.000,00 €,

Yποέργο  2 :   Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Aγ.Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων,

Κασσωπαίων Π/Υ 325.000,00 €,

Υποέργο 3: Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Παρελίων, Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Π/Υ

325.000,00€,

Υποέργο 4: Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων, Π/Υ

300.000,00 €

Υποέργο 5:  Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Διαποντίων Νήσων, Π/Υ  150.000,00 € 

Η σχετική αναμόρφωση στον δημοτικό προϋπολογισμό, θα γίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας .

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας

Την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας», προϋπολογισμού 800.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι δύο  (2) υποέργα :

Υποέργο 1: Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας, Π/Υ 72.000,00 €

Υποέργο 2: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας, Π/Υ 728.000,00 €

8 Η σχετική αναμόρφωση στον δημοτικό προϋπολογισμό, θα γίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας.

Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 15-615/17-10-2017 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε.

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ειδική πολεοδομική μελέτη για την παλιά πόλη της Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο Δήμος Κέρκυρας με το με Α.Π.32144/28.06.2017 αίτημά του ζήτησε την έγκριση χρηματοδότησης της πράξης «Ειδική πολεοδομική μελέτη για την παλιά πόλη της Κέρκυρας» προϋπολογισμού 480.000,00 € , ύστερα και από την με Α.Π.36396/28.03.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ . Το αίτημα του Δήμου Κέρκυρας έγινε αποδεκτό και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το   Α.Π.ΟΙΚ 78154/32347/15.09.2017 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο Κέρκυρας την ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ0222 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού 480.000,00 € με Κ.Ε. 2017ΜΠ02200001. Η Πράξης θα υλοποιηθεί με τα εξής δύο (2) υποέργα :

Yποέργο 1 : Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση παλιάς πόλης Κέρκυρας, Π/Υ

240.000,00 €,

5 Υποέργο 2 : Ειδική Πολεοδομική μελέτη παλιάς πόλης Κέρκυρας, Π/Υ 240.000,00 €   Παρακαλούμε να εισαχθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,    H αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ειδική πολεοδομική μελέτη για την παλιά πόλη της Κέρκυρας» προϋπολογισμού 480.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα υλοποιηθεί μα τα κάτωθι δύο(2) υποέργα : Yποέργο 1: Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση παλιάς πόλης Κέρκυρας, Π/Υ 240.000,00 €, Yποέργο  2 :   Ειδική Πολεοδομική μελέτη παλιάς πόλης Κέρκυρας,  Π/Υ 240.000,00 €, Η σχετική αναμόρφωση στον δημοτικό προϋπολογισμό, θα γίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •