22 χιλ. ευρώ για συντήρηση μηχανημάτων. Κατέρρευσε η δίωξη εναντίων του δήμου, που ξεκίνησε επί υπουργίας Μητσοτάκη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Έχοντας  υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει . 3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 και όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 4. Την υπ’αριθ.3368/02-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης & Διαφάνειας. 5. Την εγγεγραμμένη πίστωση με  Κ.Α. 35.7131.09 ποσού 20.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 6. Την υπ’ αριθ. 31/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 18.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (ΣΥΝΟΛΟ: 22.940,00€). 7. Την ανάγκη του Δήμου για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. 8. Τις Α.Α.Υ.271/2017 και 298/2017 σύμφωνα με τις 344/2017, και 375/2017 αποφάσεις οικονομικής επιτροπής,με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού ύψους 22.940,00€ σε βάρος του Κ.Α 35.7131.09 ,του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 9. Την με αριθ. Πρωτ.16928/13-10-2017 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 10. Την  με αριθ. Πρωτ. 17278/18-10-2017  πρόσκληση. 11. Το από 2/11/2017  πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας  των απ’ ευθείας αναθέσεων για Προμήθειες και για Εργασίες (Υπηρεσίες) και αξιολόγησης προσφορών επ’ αυτών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 341/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση του πρακτικού  της επιτροπής Αξιολόγησης και αποσφράγισης προσφορών για την ανάθεση της :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » όπως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτό  και

Αναθέτουμε την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » στην Εταιρία: «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»,που εδρεύει στην οδό Στρ. Παπάγου 10-12 Αγ. Δημήτριος Τ.Κ 173 43 τηλ: 210-9704600,210-9753163 & ΦΑΞ 210-9750363 Α.Φ.Μ. 095767398 Δ.Ο.Υ.:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έναντι  συνολικής δαπάνης 16.137,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% (ΣΥΝΟΛΟ:20.009,88€ συμπερ.Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την προσφορά της.

Ανακοίνωση της Δημάρχου Τίνας Καφατσάκη

Ανακοίνωση της Δημάρχου Τίνας Καφατσάκη: Με τη σημερινή αθωωτική απόφαση του Γ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, παύει οριστικά η διαδικασία δίωξής μας.

Η δίωξη αυτή ξεκίνησε το 2014, όταν δεν παραδώσαμε στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης επι Κ. Μητσοτάκη, στοιχεία για τον «επανέλεγχο με νέες προϋποθέσεις και κριτήρια σε βάθος 20ετίας» των συμβάσεων των εργαζομένων που μονιμοποιήθηκαν με το ΠΔ/Παυλόπουλου.

Τότε, κάποιοι «μπέρδεψαν» την άρνησή μας αυτή με τον έλεγχο για πλαστά πτυχία ο οποίος έγινε κανονικά και όποια τέτοια περίπτωση υπήρχε στο δήμο Ζωγράφου, παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου, τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες που παρευρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο και εξέφρασαν την συμπαράστασή τους.

Αποκλειστικός γνώμονας των ενεργειών μου ήταν και είναι η εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος και η συνέχιση της δυνατότητας του Δήμου Ζωγράφου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους κατοίκους της πόλης μας

Πηγή:zografounews.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •