Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 13:45 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 27/10/2017 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οι απόντες αν και νόμιμα  καλέστηκαν είναι οι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κάρναβος Δημήτριος (Πρόεδρος – Δήμαρχος), Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Λασκαρίδης Λάζαρος, Μαργαρίτη Βασιλική και Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος. ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΗ : Ανδρεάδης Ευάγγελος, Χαριτίδης Θεόδωρος  και Αντωνακάκης Γεώργιος.

Το Σώμα ενημερώθηκε ότι στις 27/10/2017 έγινε αποδεκτή η παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κου Παπαδάκη Ευάγγελου και εκπίπτει αυτοδικαίως και από την Οικονομική Επιτροπή. (άρθρο 74 Ν. 3852/7-6-10)   Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου και της Αντιπρόεδρου κ. Μαργαρίτη Βασιλικής προήδρευσε ο Παπαδόπουλος Σάββας (μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους)

 

Στη  συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Αδαμόπουλος Γεώργιος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 57695/24-10-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Δημάρχου το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 23/10/2017 πρακτικό φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Δ’ ΚΑΠΗ) του Δήμου, (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2016 και με ΑΔΑ: 6ΧΛ5ΩΕΚ-Ω53 απόφαση κατάρτισης όρων της Οικονομικής Επιτροπής). Στην δημοπρασία εμφανίσθηκε ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 125,00 τ.μ. με πατάρι το ήμισυ του εμβαδού του και υπόγειο, στην οδό Ιφιγενείας αρ. 44-46, στην Καλλιθέα, το οποίο προσέφερε προς μίσθωση στο Δήμο.  Ο πιο πάνω προσφέρων ανακηρύχθηκε προσωρινά μειοδότης από την Επιτροπή Διαγωνισμού Μισθώσεων Ακινήτων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε΄ του Ν. 3852/7-6-10 3.- Το από 23/10/2017 Πρακτικό Φανερού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 4.- Τη με αρ. πρωτ. 55517/16-10-2017 πρόσκληση στη δημοπρασία του κ. Σιδέρη Επαμεινώνδα 5.- Την από 23/10/2017 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιδέρη Επαμεινώνδα σύμφωνα με την οποία, συμφωνεί για τις αναγκαίες εργασίες και τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν για τη χρήση του μισθίου. 6.- Την από 9/10/2017 Έκθεση Καταλληλότητας Ακινήτου προς Μίσθωση, σύμφωνα με την οποία, το προτεινόμενο προς μίσθωση ακίνητο (χώρος καταστήματος ισογείου εξαώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ιφιγενείας αρ.44 στην Καλλιθέα) είναι κατάλληλο προς μίσθωση βάσει των όρων της διακήρυξης.   7.- Τη με αρ. πρωτ. 11036/01-3-2016 Αίτηση – Προσφορά του  κ. Σιδέρη Επαμεινώνδα. 8.- Την από 1/3/2016 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιδέρη Επαμεινώνδα σύμφωνα με την οποία, έλαβε γνώση και  αποδέχεται τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 9.- Τη με αρ. πρωτ. 9255/22-02-2016 Δημοτική Ενημερότητα Οφειλών του Δήμου Καλλιθέας από την οποία προκύπτει ότι ο κ. Σιδέρης Επαμεινώνδας δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Καλλιθέας. 10.- Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 11.- Τη με Νο 8002030951/26-2-2016 εγγυητική επιστολή ποσού 720,00 € της Eurobank. 12.- Τη με αρ. 18/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την μίσθωση. 13.- Τη με αρ. 552/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση του ακινήτου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει το από 23/10/2017 Πρακτικό Φανερού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου και ανακηρύσσει μειοδότη τον κ. Σιδέρη Επαμεινώνδα. Ο παραπάνω είναι ιδιοκτήτης ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 125,00 τ.μ. με πατάρι το ήμισυ του εμβαδού του και υπόγειο, που βρίσκεται στην οδό Ιφιγενείας αρ. 44-46, στην Καλλιθέα. Το πιο πάνω ακίνητο το προσφέρει με μηνιαίο μίσθωμα εξακοσίων ευρώ (600,00 €) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

 

Ο νέος Πρόεδρος του ΝΟΤΚ Ανδρέας Αντωνόπουλος απαντά σε 10 ερωτήσεις μας

 

 <style type=”text/css”> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style> 

 

κ. Αντωνόπουλε σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να υπάρχει συνάντηση και να έχουμε μια ελεύθερη συζήτηση. Σας παραθέτω τις δέκα ερωτήσεις που σας ανέφερα. Θα ήθελα να σας αναφέρω οτι η σελίδα www.kallitheapress.gr και τα άλλα διαδικτυακά ή έντυπα μέσα που βρίσκονται στην ομάδα αυτή θα βρίσκεται στο πλευρό του Ομίλου και θα καλύπτει όπως έκανε μέχρι τώρα όλες τις δραστηριότητές του αφιλοκερδώς.

 1. Είστε ικανοποιημένος απο τις δεσμεύσεις που έδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού και ο Δήμαρχος Καλλιθέας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αλλαγές που θα κάνει στον νέο κανονισμό κάτι που έγινε μετά απο την δική σας παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Απάντηση:

Είμαι σαφέστατα ικανοποιημένος που τελικά σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας στήριξε τον ΝΟΤΚ.

Η δική μας παρέμβαση αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ορθή, αφού μπόρεσε να καταδείξει την πραγματική φύση του προβλήματος και να προτείνει εκείνες τις αλλαγές που θα βοηθήσουν στη διευθέτησή του.

Ο Δήμαρχος, με τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, τις δέχθηκε σχεδόν στο σύνολό τους και δεσμεύτηκε από του βήματος να τις πραγματοποιήσει άμεσα, μέσα από διευκρινιστικές εγκύκλιους.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το πράξει.

Σας αναφέρω πως δύο ημέρες μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, σε επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΑ, συμφωνήσαμε και τον τρόπο που θα γίνουν κάποια πράγματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Ο ΝΟΤΚ μέχρι τώρα ειχε χαρακτηριστεί ως προσωποπαγής σύλλογος είχε ταυτιστεί με τον προηγούμενο πρόεδρο. Θα αλλάξει κάτι μετά απο την δικιά σας εκλογή;

Απάντηση:

Τα μέλη του ΝΟΤΚ με συντριπτική πλειοψηφία στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, άλλαξαν την προσωποπαγή εικόνα του Ομίλου.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία τόσο στη θάλασσα όσο και στις προσωπικές τους επαγγελματικές θέσεις.

Όλοι μαζί πλέον σαν ομάδα θα δουλέψουμε για να συνεχίσουμε τις επιτυχίες του Ομίλου, προσέχοντας να μην επαναληφθούν λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος που έχουν στοιχίσει πολύ ακριβά στην εικόνα του Ομίλου.

 1. Έχετε κάποιες μέρες που αναλάβατε Πρόεδρος του ΝΟΤΚ. Αν μετρούσαμε στα δάκτυλα του ενός χεριού τι θα έπρεπε να κάνετε πρώτα για την λειτουργία του Ομίλου;

Απάντηση:

Ιεραρχικά το πρώτο θέμα που μας απασχόλησε ήταν η σχέση του Ομίλου με τον Δήμο και τον ΟΠΑΑ.

Θεωρώ πως μέσα στις 20 πρώτες ημέρες της θητείας μας καταφέραμε και δρομολογήσαμε αυτές τις εξελίξεις ώστε να βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Επίσης άμεσα μας απασχόλησε ο οικονομικός προγραμματισμός σε σχέση με τα νέα δεδομένα.

Η εξεύρεση νέων πόρων θεωρείται αναγκαία ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον αθλητικό μας προγραμματισμό χωρίς περικοπές.

 1. Στη πρώτη μας συνάντηση μετά την εκλογή σας, είχατε αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός του ΝΟΤΚ, τι εννοούσατε;

Απάντηση:

Προχωράμε σε διαρθρωτικές αλλαγές τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν στο προσεχές διάστημα.

Ο Όμιλος είναι ακόμα στην εποχή του χαρτιού και του μολυβιού.

Ήδη κατασκευάζεται ένα CRM πρόγραμμα έτσι ώστε όλα τα δεδομένα του Ομίλου να είναι συγκεντρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή και να έχουν αρτιότερη διαχείριση.

 1. Ποιό είναι το πρόγραμμα των δραστηριότητων που έχει αυτή την στιγμή ο ΝΟΤΚ;

Απάντηση:

Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την αποστολή των Πρωταθλητών Ευρώπης αθλητών μας στα 420, Αθανασόπουλου και Τασσιού, για τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πέρθ της Αυστραλίας. Με την οικονομική βοήθεια της ΕΙΟ, κάποιων χορηγών και του Ομίλου καταφέραμε να μην στερήσουμε από τα παιδιά την προσπάθειά τους για μία Παγκόσμια διάκριση.

Η Ελληνική αθλητική σεζόν τελειώνει και κύριο μέλημα της διοίκησης είναι τα ναυταθλητικά σκάφη του ομίλου να καταφέρουν να αποκτήσουν την αγωνιστική δραστηριότητα που είναι αναγκαία.

 1. Ο καινούργιος κανονισμός αναφέρει ότι θα υπάρχει και αθλητική χρήση. Πιστεύετε οτι έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο;

Απάντηση:

Εκ πρώτης όψεως η προσθήκη φαίνεται αθώα και λογική.

Ελπίζω να είναι έτσι και να μην φτάσει η στιγμή που στο μέλλον ο ΟΠΑΑ θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει την αθλητική δραστηριότητα των ομίλων.

 1. Ποια ειναι η γνώμη σας για τα ημερόπλοια κρουαζερόπλοια που θα έρχονται στη Καλλιθέα τα οποία θα μπορούν να είναι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό έως 80 μέτρα;

Απάντηση:

Η γνώμη μου είναι αρνητική.

Κάθε νέα δραστηριότητα στη Ναυταθλητική Μαρίνα που δεν είναι αθλητική θα συρρικνώνει την αθλητική δραστηριότητα.

Είναι σίγουρο πως τα πλοία θα δημιουργήσουν κινδύνους κατά τον απόπλου και κατάπλου τους, στα μικρά σκάφη των αθλητών που είναι υποχρεωμένα να κινηθούν στους ίδιους χώρους.

Δεν θέλω να έρθει η ημέρα που θα έχουμε ατύχημα και θα ψάχνουμε ποιος φταίει.

Η Ναυταθλητική Μαρίνα είναι σίγουρο πως δεν έχει κατασκευαστεί με τέτοιες προδιαγραφές και δεν έχει τις αναγκαίες υποδομές για να τις στηρίξει.

 1. Σε αυτές τις κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκεστε απο το 2006. Σας έχει παραχωρηθεί επίσημα ο χώρος; Εχετε κάποια έγγραφα;

Απάντηση:

Σε αυτό το σημείο ο ΝΟΤΚ βρίσκεται από το 1958 με παραχωρητήρια από τον ΟΛΠ για το παλιό Λιμάνι, από τον ΕΟΤ και από το Δήμο για τα παλαιά κτήρια και βοηθητικούς χώρους, έως το 2050.

Το 2002 αποχωρήσαμε με συμφωνημένους όρους επανεγκατάστασης για να κατασκευαστεί η Ναυταθλητική Μαρίνα και τα κτήριά της. Επιστρέψαμε το 2006 όταν την διαχείριση της Ναυταθλητικής Μαρίνας είχε η Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία μας εγκατέστησε στα κτήρια, στους βοηθητικούς χώρους και στο λιμένα.

Υπάρχουν τα έγγραφα της Ομοσπονδίας για την παραχώρηση και της απάντησής μας για την αποδοχή.

Σε συνέχεια όταν ανέλαβε ο Δήμος τη διαχείριση, μας παραχώρησε με έγγραφό του και τον χώρο των αποδυτηρίων, θεωρώντας πως έχουν ολοκληρωθεί οι παραχωρήσεις.

Απ’ όσο γνωρίζω η νέα διοίκηση του Δήμου και του ΟΠΑΑ εγείρει θέμα για τα κτήρια.

Πιστεύω πως δεδομένης της αποκατάστασης των σχέσεών μας, θα κλείσει και αυτό το ζήτημα σύντομα.

 1. Αναφέρατε στο δημοτικό συμβούλιο οτι ο ΝΟΤΚ απο εδώ και πέρα θα ασχοληθεί μόνο με τον ναυταθλητισμό. Τι εννοούσατε, γινόταν κάτι άλλο μέχρι τώρα; Ποιες ήταν και θα είναι απο εδώ και πέρα οι σχέσεις σας με την Διοίκηση του Δήμου, τις Δημοτικές παρατάξεις, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση;

Απάντηση:

Στο Δημοτικό συμβούλιο ανέφερα το αυτονόητο.

Ένα Αθλητικό Σωματείο επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας αλλά και του καταστατικού του να κάνει αθλητισμό και μόνο.

Στο παρελθόν έγινε τεράστιο δεοντολογικό και στρατηγικό λάθος όταν μέλος του ΔΣ, χωρίς να παραιτηθεί από την ιδιότητα του, έθεσε υποψηφιότητα για Δημοτικός Σύμβουλος χωρίς να εκλεγεί. Θα μου πείτε πως δεν το απαγορεύει ο νόμος. Θα σας πω πως αυτή την κίνηση την πλήρωσε πολύ ακριβά ο Όμιλος. Οι σχέσεις μας με την Διοίκηση του Δήμου, με τις Δημοτικές Παρατάξεις, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση θα επιδιώξουμε να είναι άριστες και με ίσους όρους. Είμαι σίγουρος πως όλες οι παρατάξεις θα συμφωνήσουν πως ο ΝΟΤΚ, ίσως ο μεγαλύτερος Ναυταθλητικος Όμιλος της Ελλάδας, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η προσπάθειά μας από εδώ και πέρα θα είναι ο Όμιλος να ασχοληθεί με το ναυταθλητισμό και με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που καταρτίζουμε, να φέρουμε τα παιδιά της Καλλιθέας στη θάλασσα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τους αυριανούς αθλητές, Πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες.

 1. Τελικά ο ΝΟΤΚ έχει χρήματα όπως κατά καιρούς αναφερόταν στο δημοτικό συμβούλιο;

Απάντηση:

Αυτή η φήμη καλλιεργήθηκε έντεχνα στα πλαίσια της προγενέστερης αντιπαράθεσης με σκοπό να περαστούν σκληρά μέτρα στον ειδικό κανονισμό.

Πλην όμως, για να είμαι δίκαιος, η φήμη αυτή ακούστηκε στο παρελθόν και από αντιπολιτευτικά στόματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας βεβαιώνω πως παρέλαβα χρέη άνω των 130.000€ σε ΙΚΑ, σε Εφορία, σε πιστωτές και στο Δήμο.

Όταν είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο πως αν δεν βρεθεί λύση ο ΝΟΤΚ είναι ένα βήμα πριν την χρεοκοπία, πιθανόν κάποιοι να θεώρησαν πως υπερβάλω.

Δεν υπήρχε όμως καμία υπερβολή.

Είναι η ωμή πραγματικότητα.

Η συμφωνία που έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μια προοπτική αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή για να ομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση.

Θα χρειαστούμε και άλλη βοήθεια από το Δήμο από την Περιφέρεια και από το κράτος και από σκληρή δική μας δουλειά, για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση.

Τώρα το αν θα μπορούσαν στο παρελθόν να έχουν αποφευχθεί οι λόγοι ώστε να είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω να το ανοίξω επί του παρόντος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Πηγή:kallitheapress.gr

HTML: <NOSCRIPT>

HTML: </NOSCRIPT>

 •  
 •  
 •  
 •  
 •