176.000 για γεύματα μαθητών

176.000 για γεύματα μαθητών
.Προµήθειας (παροχής) ετοίµων γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018
Α) Εγκρίνει το από 1-11-2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού «προµήθειας (παροχής) ετοίµων γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018», που αφορούν την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών διαπραγµάτευσης 2ου γύρου.
Β) Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για «προµήθεια (παροχής) ετοίµων γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018», στην εταιρεία «Α ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΟΥΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ», ως οριστικού αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 6 και άρθρο 105 του Ν.4412/2016, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •