Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες έργων Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων – Βιοαποβλήτων και Επέκτασης ΧΥΤ στη θέση ΦΛΟΚΑ του Δήμου Δυτ. Αχαΐας
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και συγκεκριμένα του άρθρου 26 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα του άρθρου 221, παρ. 9(α), περί σύστασης επιτροπών διαγωνισμών μελετών 3. Στις 16/10/2017 πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, τα οποία θα συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντικές μελέτες έργων Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και έργου Επέκτασης ΧΥΤ στη θέση ΦΛΟΚΑ του Δήμου Δυτ. Αχαΐας» Μετά την διενεργηθείσα δημόσια κλήρωση και το υπ’ αριθ.2597/25-10-2017 έγγραφο του ΤΕΕ, όπου όριζε τους εκπροσώπους του, αναδείχθηκαν τα μέλη για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2γ και 2δ του Ν.3463/2006 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, καταρτίζει και συντάσσει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Πατρέων» και υπογράφει το σχετικό τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή Ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του N.4412/2016 και β) τους όρους της διακήρυξης της μελέτης και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95§2α του Ν. 4412/2016.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •