Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017

Α. Εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη και την διάθεση της ανάλογης πίστωσης σε βάρος κωδικού του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017, ως ακολούθως. Β. Για την παρακάτω δαπάνη θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυναφθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Κ.Α. 00-6734
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓ/ΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 3.000,00
ΔΙΑΜ/ΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 23.000,00
ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 6.900,00
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.200,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.900,00

  •  
  •  
  •  
  •  
  •