Μείωση απαιτούμενων εγγυήσεων για ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων

Έχοντας υπόψη: 1. Την ισχύουσα νομοθεσία 2. Τις εγκρίσεις του 1ου ΠΠΑΕ συνολικού ποσού 2.719,50 €, των οποίων οι εγγυήσεις ανέρχονται στο ποσό 2.719,50 Χ 5%= 135,98 €. 3. Τον πίνακα εκτελεσμένων εργασιών που συνοδεύει τον 1ο Ειδικό Απολογισμό όπως υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα. 4. Την από 02/11/2017 αίτηση του αναδόχου του έργου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνουμε τον 1ο Ειδικό Απολογισμό του έργου του θέματος συνολικού ποσού 2.719,50 € 2. Μειώνουμε τις απαιτούμενες εγγυήσεις αντικατάστασης κρατήσεων κατά 135,98 Το σύνολο μείωσης από 1ο Ειδικό απολογισμό είναι 135,98 €

  •  
  •  
  •  
  •  
  •