Ερευνα για τα προβλήματα Νερού στη Λάρισα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας επικεφαλής εταίρος του προγράμματος WATenERgy CYCLE («Πλήρης κύκλος αστικού νερού:
Από την πηγή στους τελικούς χρήστες και πίσω στο περιβάλλον», «Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment») διοργανώνει την εναρκτήρια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας στις 7 – 9 Νοεμβρίου 2017. Το έργο χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan‐ Mediterranean 2014‐2020 (στόχοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΔΑΦΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ).
Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και η προσαρμογή των εμπλεκόμενων χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και η ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις περιοχές μελέτης.
Οι επιμέρους στόχοι του, είναι:
– Η Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού και ενέργειας, μέσω μείωσης
του μη ανταποδοτικού νερού και εφαρμογής της διαχείρισης πίεσης και ανίχνευσης διαρροών
– η Αύξηση της εξοικονόμησης και μείωση της κατανάλωσης νερού
(μέσω της τοποθέτησης έξυπνων μετρητών νερού)
– η Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος (του αστικού κύκλου νερού)
– η Αύξηση της ανταποδοτικής χρήσης νερού, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών τιμολόγησης του νερού βάση της προσέγγισης πλήρους ανάκτησης του κόστους νερού, όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ
Όλοι οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία διαχείρισης & συντονισμού, να επιβεβαιώσουν τους στόχους και το σχέδιο εφαρμογής, να καθορίσουν την επικοινωνιακή στρατηγική και να συμφωνήσουν στη σύνθεση της ομάδας έργου. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι των εταίρων Observer (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων των Υδάτινων Υπηρεσιών και του Συλλόγου Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αλβανίας) μαζί με τους Εθνικούς Ενδιαφερόμενους (Ελληνικός Σύλλογος Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδροδότησης και Αποχέτευσης).

Πηγή:eleftheria.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •