Επισκευή στο κολυμβητήριο

Επισκευή στο κολυμβητήριο

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους  € ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ Ευρώ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ Λεπτά ( 7.276,26 ) , για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  Κ.Α.Ε. 15.7326.0004 Δήμου Καβάλας  οικ. έτους 2017 για την  ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •