Ελεγχοι οικονομικών καταστασεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σας προσκαλούµε να στείλετε προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή για την κάτωθι υπηρεσία
Τον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές των οικονοµικών καταστάσεων του
Δήµου για την διαχειριστική περίοδο του οικονοµικού έτους 2017.
Η παρούσα διαδικασία αφορά τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, µε βάση το
διπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα, των µηχανογραφηµένων βιβλίων, των
δικαιολογητικών, των παραστατικών, της εγκυρότητας καταχώρησης των εγγραφών
και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε
ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονοµικά δεδοµένα, την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών
σφαλµάτων και διόρθωσή τους, ώστε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του
Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2017 να προσδιορίζονται κατά το
δυνατόν επακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα της χρήσεως για
την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων .
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου θα κυµαίνεται στα χρονικά
περιθώρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006.

Προϋπολογισµός: 20.000,00€ µε ΦΠΑ 24%.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τµήµα προµηθειών του Δήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5 στις 10/11/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθυνθεί στο Τµήµα Προµηθειών του Δήµου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-77728, στην κ. Κακάκη Υπακοή
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήµαρχο µετά από κατάθεση έγγραφης προσφοράς από την συγκεκριµένη εταιρεία, η οποία υποχρεούται µαζί µε την προσφορά της να προσκοµίσει : 1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς η υποψήφια είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις της. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (3) από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ο.Ε.Λ: ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC). 4. την προτεινόµενη οικονοµική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των 20.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 5. Βεβαίωση ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές στους λογαριασµούς Πρόνοιας-Επικουρικής Συνταξιοδότησης και Υγείας των µελών τους Σ.Ο.Ε.Λ
Ο µειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη:
Από µέρους της µειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας διαδικασίας και της σύµβασης, παρέχει στο Δήµο το δικαίωµα να την κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Ο Ορκωτός Ελεγκτής που θα διοριστεί για τον τακτικό έλεγχο έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψει το σχετικό πιστοποιητικό ή την έκθεση ελέγχου επ΄ονόµατι του και για λογαριασµό της εταιρίας ή κοινοπραξίας που του αναθέτει τον έλεγχο. Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του Δήµου ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους τακτικούς ελεγκτές από την επιλεγείσα εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώµη τους σε περίπτωση διαφωνίας. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου, συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/92. Ο διορισθείς ορκωτός λογιστής δεν µπορεί να αρνηθεί µετά την υπογραφή σύµβασης την διενέργεια ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, ο Δήµος δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση παρά µόνο των δεδουλευµένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης διακοπής ελέγχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς το Δήµο για αποζηµίωση. Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωµατικό / ούς υπεύθυνο / ους ορκωτό λογιστή για την περίπτωση κωλύµατος του πρώτου καθώς και να χρησιµοποιήσει ελεγκτικό προσωπικό που είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά µητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στην συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης του οικονοµικού έτους 2017, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήµου. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του στην ανωτέρω συνεδρίαση ο Δήµαρχος κοινοποιεί µε έγγραφο του την απουσία του ορκωτού λογιστή, το δε συµβούλιο έχει το δικαίωµα
να αποκλείσει τον ορκωτό λογιστή που δεν προσήλθε από επόµενο έλεγχο του Δήµου (άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3463/2006.) Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσαρτήµατος) του Ο.Τ.Α. εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του αναφέρει εάν ο Ο.Τ.Α. εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των δήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισµού ή των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνει τα όσα ενδεχοµένως προκύψουν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο Δηµοτικό Συµβούλιο και στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. (άρθρο 163 παρ 3 του Ν.3463/2006).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια δηµόσιου συνοπτικού
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάση τιµής(χαµηλότερη τιµή) για τη «µίσθωση µηχανηµάτων για τον καθαρισµό ρεµάτων και ΧΑ∆Α του ∆ήµου Ρόδου, έτους 2017»
ενδεικτικού προϋπολογισµού 60.000 ευρώ µε ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την
Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών), στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, τηλ.
22410-35445.
Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος πρέπει να προσκοµίσουν απαραιτήτως
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του
διαγωνισµού. Στον προκείµενο µειοδοτικό διαγωνισµό ισχύουν και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα είδη, τη µελέτη του διαγωνισµού
και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410
35445 και φαξ 22410-39780 στον κ. Γεράσιµο Αντωνάτο, καθώς και στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.rhodes.gr
2 Δήμος Ρόδου Δνση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συµµετοχής, αλλά µόνο καλής
εκτέλεσης µε την υπογραφή της σύµβασης. Το ΦΠΑ θα βαρύνει το ∆ήµο, ενώ
τα έξοδα δηµοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν
το µειοδότη. Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου µας από σήµερα έως και την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟ∆ΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών
3. Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας
4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
6. Τµήµα Προµηθειών
7. ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (για άµεση ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων, µε απόδειξη την οποία θα αποστείλλει στο Τµήµα
Προµηθειών).
8. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο), για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η ανάρτηση να γίνει άµεσα µε την παραλαβή του
παρόντος, µε απόδειξη.
9. κ. Μάτση Παναγιώτη (∆νση Καθαριότητας) – µέλος της Επιτροπής.
10. κ. Ανθούλας Κυριάκος (∆νση Καθαριότητας) – µέλος της Επιτροπής
11. κ. Αλαφάκη Ιωάννη (∆νση Καθαριότητας) – µέλος της Επιτροπής
Γιώργος Χατζημάρκος: “Δεν άντεχαν τη συζήτηση γι’ αυτό και αποχώρησαν”
Η Δημοκρατία δεν είναι τιμοκατάλογος ταβέρνας να διαλέγεις ότι θέλεις, τονίζει ο Γ. Χατζημάρκος
«Η Δημοκρατία δεν είναι τιμοκατάλογος ταβέρνας για να διαλέγεις ότι θέλεις, έχει κανόνες» δήλωσε χτες ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της αναφοράς του σε όσα έγιναν κατά την τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα αναφερόμενος στις παρατάξεις των Μαχαιρίδη, Μπενέτου και στους περιφερειακούς συμβούλους κ.κ. Ανανία, Ζωγραφίδη και Κουνάκη, έκανε λόγο σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, για τσαμπουκά, απειλές και τραμπουκισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αδιάβαστους σε ότι αφορά τη λειτουργία του σώματος.

«Έψαχναν σε μία προσχεδιασμένη απόφαση, αφορμή για να απουσιάσουν από τη συνεδρίαση. Δεν άντεχαν με κανένα τρόπο τη συζήτηση για το φράγμα Γαδουρά. Για το οποίο ζήτησαν οι ίδιοι στοιχεία. Όμως δεν την αντέχουν αυτή τη συζήτηση και ειδικά ο Γιάννης Μαχαιρίδης, η ψυχολογία του δεν το αντέχει.

Ένα έργο που γίνεται από τότε που εμείς ήμασταν παιδιά και εκείνος γενικός γραμματέας Αιγαίου, μπορεί και πριν 30 χρόνια ότι ένα έργο κλείνει και είναι λειτουργικό δίνοντας νερό, ενώ ο ίδιος παρέδωσε σε εμάς ένα εργοτάξιο φάντασμα» δήλωσε ο περιφερειάρχης ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση και κατά του περιφερειακού συμβούλου από τις Κυκλάδες Τζώρτζη Μακρυωνίτη, τονίζοντας ότι απειλεί τον πρόεδρο του σώματος στις συνεδριάσεις .

«Το θεσμικό τους ρόλο τον έχουν προ πολλού απεμπολήσει αφού εκτός από πολύ στείρες και φθηνές παρεμβάσεις, δεν έχουν καμία πρόταση για κανένα θέμα τρία χρόνια τώρα. Στο π.σ. επέλεξαν και να καπηλευθούν για να κερδίσουν από ένα εσωτερικό ζήτημα μίας άλλης παράταξης.

Το θράσος βέβαια κορυφώνεται όταν αποχωρούντος του κ. Μαχαιρίδη κάνει και δηλώσεις περί δημοκρατίας. Τη δημοκρατία την έχουν μετατρέψει οι ίδιοι σε… τιμοκατάλογο ταβέρνας από τον οποίο διαλέγουν ότι θέλουν. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Ήρθαν με έναν πάρα πολύ φθηνό τσαμπουκά με απειλές και τραμπουκισμούς με μία υστερική διάθεση να παρουσιάσουν έναν κανονισμό λειτουργίας που δεν υπάρχει…

Αδιάβαστοι ήταν πάντα. Πέρασαν δεκαετίες σε αυτές τις θέσεις και δεν έμαθαν ούτε τον κανονισμό λειτουργίας… Το έχουν ξανακάνει και ειδικά ο συνεργάτης του κ. Μαχαιρίδη, ο Τζώρτζης Μακρυωνίτης απειλεί τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου μέσα στις συνεδριάσεις και έχει το θράσος να μιλά για δημοκρατία.

Όσες φορές και να φύγουν, από την αλήθεια και την πραγματικότητα δεν θα αποδράσουν ποτέ. Θα τους ακολουθεί πάντα. Την ενημέρωση για το φράγμα δε θα την αποφύγουν, θα γίνει στο επόμενο περιφερειακό όταν θα συνεδριάσει στη Ρόδο. Θα περάσουν τη βάσανο να ακούσουν την αλήθεια, τι άφησαν και τι ολοκληρώσαμε εμείς» κατέληξε ο κ. Χατζημάρκος.
Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη
Για τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση του σώματος το Σάββατο στη Ρόδο, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Μην έχοντας καταθέσει ούτε μία σοβαρή και τεκμηριωμένη πρόταση στα τρία χρόνια της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση προβλημάτων που οι ίδιοι μας κληροδότησαν, αλλά και για την πρόοδο και την ανάπτυξη των νησιών Νοτίου Αιγαίου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής νεκρανάστασης επιδίδονται σε τακτικές “πολιτικού μπάχαλου” και “φθηνού θεάματος”.

Τακτικές που γνωρίζουν πολύ καλά δεδομένου ότι τις υπηρέτησαν ως πιστά κομματικά στελέχη του παρακμιακού πολιτικού συστήματος που οδήγησε την Ελλάδα στην πτώχευση.

Κακοδιαχειριστές της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας της οποίας απολάμβαναν τα προνόμια για πολλά χρόνια, αρνούνται να προσαρμοστούν στις δημοκρατικές λειτουργίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Ως Περιφερειακή Αρχή συνεχίζουμε το έργο μας, προσπερνώντας και αδιαφορώντας για τις παραπολιτικές τους ενέργειες.»
Πηγή : rodiaki.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •